מדיניות ביטולים

הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

1.      לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו.

1.2    ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות המייל  info@bconnect.co.il  או בפקס:  08-9418223

1.3      מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

1.3.1.  ברכישה של נכס/מוצר – עד 14 ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

1.3.2.  ברכישת שירות – בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

1.3.3.  ברכישת מוצרי תיירות, שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.

1.4.     מועדים למתן הודעת ביטול לאזרח ותיק (שמלאו לו 65), אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 ועולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה).  

1.4.1.  ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה ו/או ממועד קבלת המוצר;

1.4.2.  בביטול הזמנה כאמור בסע’ 4.3 רשאית מפעילת האתר לדרוש מהלקוח הצגת תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש והלקוח יציג את המסמכים ו/או ישלח עותק באמצעות דוא”ל ו/או פקס כתנאי לביטול ההזמנה.

1.5.       עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א.      אזניות מכל סוג;

ב.      טובין פסידים;

ג.        שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ד.      “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

ה.      טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

ו.        טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

1.6.       ביטול הזמנה על ידי מפעילת האתר. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

1.6.1.  המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

1.6.2.  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

1.6.3.  המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

1.6.4.  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בספקי האתר ו/או בפעילות התקינה של האתר;

1.6.5.  בכוונת המשתמש לשוב ולמכור ו/או לסחור במוצר;

1.6.6.  במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

1.7.       הודעת ביטול הזמנה יכול שתימסר בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

1.8.       דמי ביטול. מפעילת האתר רשאית לחייב את הלקוח, על פי חוק הגנת הצרכן, בדמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪,  לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני מפעילת האתר, כפי שימסרו ללקוח, על חשבון הלקוח. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

קטגוריות מוצרים